Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vintervallen, Hermanö, foto.

Vintervallen, Hermanö

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-09-17

Förbättrad positiv helårsprognos för 2019

I vår delårsrapport för perioden januari till augusti, görs bedömningen att det ekonomiska resultatet för hela 2019 blir positivt.

Prognosen är att resultatet blir plus 24,3 miljoner kronor, vilket är 1,8 miljoner högre än budgeterat resultat. Sektor omsorg har förbättrat sin prognos med 10 miljoner kronor jämfört med apriluppföljningen. Antalet invånare på Orust ökade med 98 fler sedan årsskiftet. Till skillnad från tidigare år samma period, har fler invånare flyttat in till Orust än som flyttade ut.

Relaterad information

Delårsresultatet till och med augusti var positivt och uppgick till plus 42,7 miljoner kronor. Det var 14,8 miljoner bättre än budgeterat resultat till och med augusti. Exklusive jämförelsestörande poster uppgår delårsresultatet till ungefär samma nivå som föregående år. Centrala poster såsom pensioner, skatteintäkter och generella bidrag har en positiv budgetavvikelse för perioden.

Årets helårsresultat beräknas till ett överskott om plus 24,3 miljoner kronor. Det är 1,8 miljoner högre än budgeterat resultat och 20,8 miljoner kronor bättre än prognosen i april. Skillnaden jämfört med aprilprognosen förklaras främst av förbättrad prognos för sektor omsorg, samhällsutveckling och pensioner.

Sektor omsorg har trots sin prognos på minus 12,6 miljoner kronor förbättrat den jämfört med april med 10 miljoner kronor inom i stort sett samtliga verksamheter. Störst förbättring har skett inom individ och familjeomsorgens verksamheter. Sektor samhällsutveckling redovisar en positiv prognos på plus 5,1 miljoner kronor, vilket är 3,5 miljoner kronor bättre än prognosen i april. Det beror bland annat på högre arrende- och parkeringsintäkter, lägre uppvärmningskostnader för våra fastigheter samt effektivare kostbeställningar och kostproduktion.

Den senaste pensionsprognosen pekar på lägre pensionskostnader än den bedömning som gjordes i april. Den nya prognosen innebär att kostnaderna blir cirka 6 miljoner kronor lägre än budget. Skatteintäkter och generella statsbidrag bedöms tillsammans ge ett överskott på plus 4,1 miljoner kronor mot budget.

Nettoinvesteringarna uppgick till 41,4 miljoner kronor för perioden. Årets budgeterade investeringar uppgår till 118,6 miljoner kronor. Helårsprognosen beräknas till 99 miljoner kronor. De största investeringarna avser utbyggnad av vatten och avlopp i Slussen och på Rossön samt utmed det den nya vägsträckan på väg 160 vid Varekilsnäs som kunnat tidigareläggas. Vidare genomförs ledningsförnyelse av vattenledning i Ellös, nya räddningsfordon köps in och trafiksituationen vid Varekils skola åtgärdas.

Återställ
Hjälp oss bli bättre