Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Positiv ekonomisk prognos för 2021

Vid årets första uppföljning av budgeten, visar prognosen efter två månader på stort positivt ekonomiskt resultat vid årets slut. Likt 2020 genomsyras prognosen av pandemins effekter och de åtgärder regeringen vidtagit.

Helårsprognosen pekar mot ett överskott på 43,7 miljoner kronor. Det är 25,1 miljoner mer än årets budgeterade resultat och beror i huvudsak på att vi får högre skatteintäkter än bedömningen från hösten 2020 som budgeten bygger på.

Sektorerna redovisar sammantaget en prognos på plus 800 000 kronor mot budget.

Sektor ledning och verksamhetsstöd och samhällsutveckling redovisar en positiv prognos. Sektor lärande redovisar totalt sett ingen avvikelse mot budget. Sektor omsorg samt miljö och bygg redovisar en negativ budgetavvikelse.

- Det är en utmaning att på ett pedagogiskt sätt förklara varför det är så bra att kommunens resultat är positivt säger ekonomichef, Susanne Ekblad. För många kan det höga resultat sticka i ögonen och upplevas som onödigt stort.

Precis som ett vanligt hushåll behöver kommunen också ha pengar kvar på bankkontot när alla räkningar är betalda, för exempelvis oförutsedda händelser och investeringar. Kommunen fyller på kontot genom att göra ett plus i bokslutet. Använder vi alla pengar till löpande kostnader såsom hyror, löner och förbrukningsmaterial finns inget kvar till löpande underhåll och satsningar. Sämsta läget ett hushåll eller en kommun kan ha är att behöva låna till de löpande avgifterna, exempelvis mat, hyra och el. I kommunen är den största utgiften lönekostnader. Att låna till löner är riktigt allvarligt. Kommunens uppgift är att ge invånarna så mycket nytta som möjligt för varje skattekrona. Att ha mycket pengar på banken är inte ett mål i sig. Där ska finnas lagom mycket, vilket ger bättre förutsättningar för att även i framtiden kunna ge god service till medborgarna.

Både förra året och i år ser vi att resultat till stor del består av engångsintäkter. Det är viktigt att skilja på hur vår ekonomi ser ut tillfälligt och på lite längre sikt, säger Susanne. Enligt lagen måste en kommun göra överskott och vi ska hushålla med våra skattemedel på ett klokt sätt så det inte drabbar kommande generationer, fortsätter Susanne.

På längre sikt ser vi att vår äldreomsorg kommer att kosta allt mer då andelen äldre ökar. Som det nu ser ut kommer vi inte att ha lika många skattebetalare som idag och då minskar våra skatteintäkter. Vi fortsätter att investera i vårt vatten och avlopp, närmare 500 miljoner kronor de kommande 5 åren. Vi planerar även att bygga ny förskola i Svanesund. För att betala våra investeringar behöver vi antingen ha ett högt resultat eller låna pengar. Att framtiden innebär högre kostnader är det ingen tvekan om. Därför är det viktigt att spara i goda tider och ständigt se om vår verksamhet kan bedrivas effektivare för att möta framtida kostnader.

Återställ
Hjälp oss bli bättre