Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Skeppersholme Käringön, foto.

Skeppersholme Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Starkt ekonomiskt resultat för 2021

Starkt ekonomiskt resultat för 2021. Det preliminära resultatet för 2021 visar på ett stort överskott på plus 68 miljoner kronor. Det är 49 miljoner mer än vad vi hade budgeterat som resultat.

Foto på en nöjd kvinna.

Kommunstyrelsens ordförande Catharina Bråkenhielm.

Den stora budgetavvikelsen beror framförallt på att skatteintäkterna och de statliga bidragen blev mycket högre än väntat, 40 miljoner mer än vad vi hade räknat med i budgeten. Även våra verksamheter redovisar ett stort överskott på sammanlagt 16 miljoner kronor. Vårt mål är att ligga på en resultatnivå på mellan plus 20-40 miljoner kronor.

Skatteintäkterna blev 24 miljoner högre än budgeterat. Det beror på den positiva ekonomiska utvecklingen, vår befolkningsökning och tillväxten för Sverige. De budgeterade skatteintäkterna baserades på den bedömning vi hade från augusti 2020. Då var den ekonomiska utveckling mycket osäker och det fanns ännu inget vaccin mot covid-19. Regeringens pandemiåtgärder har bland annat medfört att människor i stor utsträckning haft kvar inkomst och sysselsättning, vilket bidragit till ökade skatteintäkter.

Kommunstyrelsens ordförande Catharina Bråkenhielm är mycket nöjd med årets resultat.

- Både chefer och medarbetare har arbetat enormt hårt under pandemin för att kunna leverera välfärd och service till våra brukare, kunder och invånare. Ett stort arbete har också lagts på att klara sitt uppdrag utifrån tilldelad budget, vilket de flesta enheter klarade. Kommunens resultat är förmodligen det högsta någonsin. Ett bra ekonomiskt resultat innebär att vi har goda förutsättningar för kommande års satsningar och utmaningar vi har framför oss.

Sektorerna

Bland sektorerna redovisar sektor lärande ett överskott på 8,3 miljoner kronor. Extra statsbidrag från staten och lägre kostnader på grund av pandemin är några orsaker till överskottet. Även sektor omsorg redovisar ett överskott på 6 miljoner kronor. Det beror också på extra bidrag från staten, men också på grund av lägre placeringskostnader till följd av hemmaplanslösningar inom psykiatri samt färre beviljade timmar inom hemtjänsten än beräknat.

Sektor samhällsutveckling redovisar ett överskott på 3,8 miljoner kronor, sektor ledning och verksamhetsstöd ett överskott på plus 1,1 miljoner kronor samt sektor miljö och bygg ett underskott på 4 miljoner kronor. Underskottet inom sektor miljö och bygg beror bland annat på lägre bygglovsintäkter. Bygglovsverksamheten har arbetat intensivt med åtgärder och i slutet av året hade såväl handläggningstiden som kön för bygglov kortats avsevärt.

Investeringar

De budgeterade investeringarna uppgick till 137 miljoner kronor och utfallet blev 90 miljoner kronor. De största projekten var bland annat VA-länk Väst-Broledningen, ombyggnationen av Ellös avloppsreningsverk, ombyggnad av Strandgårdens särskilda boende, strategiska markinköp, en materialhanterare till Månsemyr och en ny energikälla på Ängås skola.

Tack vare de positiva resultaten 2020 och 2021 har vi kunnat amortera av på vår höga låneskuld med hela 110 miljoner kronor. Låneskulden uppgick i slutet av året till 540 miljoner kronor.

Vi sammanfattar 2021 som ett mycket bra ekonomiskt år.

Arbetet med årsredovisningen fortsätter under februari och redovisas till kommunstyrelsen i mars och kommunfullmäktige i april.

Återställ
Hjälp oss bli bättre