Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen, foto.

Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Minnesanteckningar från Näringslivsrådet 1-2021

Näringslivsrådet hade 2021 års första sammanträde den 18 februari. Här är ett sammandrag från mötet.

Vi är nu ett år in i pandemin som blivit en ny verklighet att hantera för företag och offentlig sektor. Det är ett läge som företagen i stort lärt sig att hantera och agera utifrån och branscher har drabbats olika.

Utifrån mötesdeltagarnas erfarenheter kan det konstateras olika saker. Det blev en bättre sommar än befarat utifrån ett turismperspektiv. Lantbruk och skogsbruk är ganska opåverkade. En uppgång i efterfrågan av lokala produkter märks. En förbättrad försäljning inom blå näringar kan märkas.

En del branscher ser en halverad omsättning och en orsak är att bland annat att satsningar skjuts på framtiden. Reserestriktioner är en annan faktor som gör det svårt. Det nya sättet att arbeta samt korttidspermitteringar har märkts då fler deltidsboende är i sina fastigheter och handlar lokalt. De digitala mötena är idag en del av vardagen både för näringsliv och offentliga organisationer.

Kommunen hade en tuff situation med många smittade i början av året. Bland annat tog sig smittan in på boenden. Nu har kurvan vänt ner igen.

Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten följs som att arbeta hemma i så stor utsträckning som det går. Det märks även en viss längtan att kunna återgå till arbetsplatsen. De politiska mötena har alltmer blivit digitala och det fungera allt bättre.

Vårt gemensamma arbete med näringslivsfrågor

Tanken från början var att vår kontaktperson hos Svenskt Näringsliv skulle deltagit på dagens möte för att diskutera deras enkät/attitydundersökning och inleda vårt arbete med den kommande näringslivsstrategin. Detta är framflyttat till nästa möte. Däremot så redogjordes för en satsning som görs av kommunerna i Fyrbodal tillsammans med Svenskt Näringsliv. Det är en satsning i fem steg i syfte att skapa bättre företagsklimat i kommunerna.

De fem stegen är

  • Upphandling
  • Näringslivets trygghet
  • Kompetensförsörjning
  • Myndighetsutövning
  • Kultur och ledarskap

De två första delarna har startat och de andra är under planering. Förra mötet med rådet tillsattes en arbetsgrupp som ska titta på en åtgärdsplan. Det är Benny Carlson och Stig Dahlgren med Ronny Svensson som sammankallande.

Infrastruktur

Ett av rådet tre prioriterade områden är infrastruktur.

Kommundirektör Henrik Lindh berättade om hur läget är i bro-frågan. De tre kommunerna i STO-regionen har antagit en gemensam skrivelse om behovet av en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för bron. Fyrbodal har ställt sig bakom detta och frågan är också hos Göteborgsregionen för beredning. Tanken är att en ÅVS genomförs 2022.

En rondell ska byggas vid Tegneby korsväg.

I början av mars ska kommunen och Västtrafik träffas för att diskutera de förslag som Västtrafik planerna utifrån den rådande situationen med ett halverat resande. Diskuterades om hur näringslivsrådet kan stödja kommunen exempelvis genom att tillskriva Västtrafik för att påpeka vikten och behovet av väl fungerande kollektivtrafik.

Plan- och byggfrågor

Rådets andra prioriterade områden är plan och byggfrågor. Kommundirektör Henrik Lindh berättade om det stora arbete som lagts ner på att komma ikapp med alla ärenden. Under 2020 fortsatte det att komma in många bygglovsansökningar och en ny ärende-kö började torna upp sig. Därför anlitades en extern utredare att titta närmare på handläggningsprocesser, digitalisering, rättssäkerhet samt omvärldsbevaka för att se hur likartade kommuner arbetar. Några företagare blev också kontaktade för att svara på frågor.

Uppdraget presenterades för kommunstyrelsen i januari. Då presenterades en sammanställning som tittat på tidstjuvar, snabbare processer och digitaliserade processer. Dessutom konstaterade utredning att förvaltning och nämnd inte går i takt när det gäller mål, ambition och handläggning.

Konsulterna kommer att fortsätta och nu arbeta med förändringsledning och att ta fram en tidplan. Dessutom är det nyrekryteringar på gång som också ska förbättra situationen.

Arbetet med en ny översiktsplan har startat. Den ska ersätta planen som är från 2009. Översiktsplanen är ett handlingsprogram som visar kommunens vilja när det gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå målet att skapa en god livsmiljö. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta (både land och hav). Det genomförs nu ett antal möten om mål, inriktning. Dessutom samlas en mängd dokument och planer in för att användas som underlag. Våren 2023 är det tänkt att översiktsplanen ska vara klar.

Det finns ett antal planer som är aktuell som exempelvis Mollösund, Varekil och Henån. Totalt för hela kommunen antagna, pågående, närmast förestående planer ge: cirka 1400 bostäder inom 15-20 år.

Innovation och digitalisering

Det tredje prioriterade området är innovation och digitalisering. Det finns ett behov av att öka medvetenheten hos företag om vikten av digitalisering. ALMI har haft ett uppdrag under 2020 att kontakta företag på landsbygd angående deras digitala utveckling. ALMI har arbetat med några företag på Orust. Arbetet fortsätter fram till maj och projektet avslutas då med ett VD-seminarium om behov av digitalisering.

I år startar ett nytt projekt som ALMI genomför nationellt. Upplägget liknar digitaliseringsprojektet men ämnet är nu hållbarhet. Bland annat genomförs ett antal företagsbesök (initialt digitala) för att diskutera företagets behov och nivå i hållbarhetsarbetet.

Koppling görs även till ekonomiska analyser/simuleringar kring detta arbete. För de som är intresserade och vill utveckla hållbarhet i företaget finns också möjligheten att ingå i en grupp med andra företag som i projektet med mera. diskuterar sina utmaningar kring hållbarhetsarbetet

Ytterligare en satsning på hållbarhet heter Hållbarhetsklivet och är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB. Det är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Syftet är att tillsammans skapa ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Kommunstyrelsen beslutade i januari att ansluta sig till Hållbarhetsklivet.

I Hållbarhetsklivet pekas fyra grundläggande principer ut

  • Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
  • Bra för både boende och besökare
  • Fler besökare när det inte är fullt
  • Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

Rapporter

Här är en del av det som pågår

Företagsarenor Väst är projektet där så här långt över 30 Orustföretag provat affärscoaching. En omgång är kvar i vår. I projektet undersöks även förutsättningar för samlingspunkt/företagshotell/grannskapskontor.

Projektet Tur&Retur har varit igång sedan slutet av 2018. Nu är det slutseminarium den 5 mars. Mobil cykelverkstad, pendling och grannskapskontor är delar vi varit aktiva i.

Detta projekt att hitta bra mobila lösningar på landsbygd, exempelvis pendling och distansarbete har blivit mycket uppmärksammat i landet.

Det blir ett seminarium den 16 april om vätgas för framtidens fritidsbåtar och arbetsbåtar. Svenskt Marintekniskt forum, Fyrbodals kommunalförbund och RISE är arrangörer.

Från 2020 kan vi konstatera att det startade drygt 100 nya företag (hälften AB). Det registrerades 6 konkurser vilket är samma siffra som 2019. Svenskt Näringslivs företagspanel för Fyrbodal visar att 52 procent av företagen i Fyrbodal anger att de har en lägre försäljning eller produktion jämfört med för ett halvår sedan. Motsvarande siffra i hela Västra Götaland är 45 procent.

Många företag har sänkt investeringstakten och gjort sig av med personal, jämfört med för ett halvår sedan. Optimismen stiger jämfört med föregående undersökning. 5 av 10 företag i Fyrbodal tror på en ökad försäljning/produktion, 3 av 10 på ökade investeringar och 2 av 10 på fler anställda om 6 månader.

Diskuterades den slopade återvinningssäcken. Det är det statliga regelverket som gör att vi inte har säcken längre. Det skulle kommit en statlig utredning som tagit denna fråga men utredningen är försenad.

Avslutning

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för mötet och det goda engagemanget.

Ett lyckat projekt som lyfts fram är LEVA Orust och vattenfrämjande åtgärder där gödselbrunnar byggts och åar återfår sin meandrande form.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre