Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Strömholmen, foto.

Strömholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-11-07

Fyrbodal beviljas pilotprojekt för hållbart resande på landsbygd

Statens energimyndighet har beviljat Fyrbodals kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Orust kommun och Dalslands energi- och miljöförbund ett stöd på 2 800 000 kronor för att undersöka möjligheterna till hållbart resande på landsbygden.

Pengarna från Energimyndigheten ska användas till projektet Landsbygd till landsbygd. Nya och hållbara vanor för rural mobilitet. Syftet är att undersöka potentialen för ett mer hållbart resande på landsbygden vilket bland annat kommer göras genom en kartläggning av målgruppers resvanor och transportbehov samt genom demonstrationer av hållbar mobilitet i typiska landsbygder. Resultaten och kunskapen blir direkt överförbara till andra kommuner.

- Jag är mycket glad att vi blivit utvalda av Energimyndigheten. Kommunikationer, tillgång till effektiva kollektiva resor och hållbarhet är nyckelfrågor för Orust, säger Kerstin Gadde, kommunstyrelsens ordförande på Orust kommun.

Nu startar projektarbetet med att undersöka hur boende, besökare och arbetspendlare på landsbygd bättre ska kunna nyttja lösningar för hållbar mobilitet och andra alternativ till bil.

Intentionen är också att genom demonstrationer och utvärdering av nya lösningar skapa förutsättningar för ett mer hållbart resande för olika målgrupper på landsbygden, något som i dag saknas i stor utsträckning.

- Vi är glada att landsbygden prioriteras och att vi i den mycket hårda konkurrensen om medel lyckades få resurser för att utveckla nya transportlösningar i Fyrbodal, säger Martin Carling, ordförande för kommunalförbundet.

Projektets resultat ska spridas till landets samtliga landsbygdskommuner. Projektet kan, förutom att bidra till minskat bilresande på landsbygden, även bidra till att uppnå flera andra samhällsmål, såsom ökad tillgång till kompetent arbetskraft, ökad rekrytering till högskoleutbildning och utvecklad turism.

Projektet ska genomföras under tiden 1 november 2018 till 31 oktober 2020 och genomförs inom ramen för Energimyndighetens program Lokal och regional kapacitetsutveckling – transport. Ansökningar om totalt 84 miljoner kronor inkom till utlysningen som endast omfattade 45 miljoner kronor.

Återställ
Hjälp oss bli bättre