Logotyp

Strandgården

Strandgården ligger centralt i Ellös, intill strandpromenaden och badplatsen.

Strandgården, Ellös.

Det finns 35 lägenheter uppdelade på tre enheter.

På Klippan och Silverviken finns 24 lägenheter och är ett äldreboende för personer med stort behov av omvårdnad. På Skärholmen finns 11 lägenheter och är ett boende för personer med demenssjukdom.

Telefonnummer

Enhet

Boendeform

Telefon

Skärholmen

Demensboende

0304-33 46 52

Silverviken

Äldreboende

0304-33 46 54

Klippan

Äldreboende

0304-33 46 51

Lägenheter

Alla lägenheter har normal boendestandard med egen tvättmaskin och torktumlare. I varje lägenhet finns medicinskåp och om du har behov av trygghetslarm finns det.

På varje enhet finns en gemensam matsal samt TV- och umgängesrum.

Samverkan med boende och anhöriga

Välkomstsamtal

När du flyttar in på Strandgården erbjuds du och dina anhöriga ett välkomstsamtal tillsammans med din kontaktperson, om du önskar deltar också enhetschef och omvårdnadsansvarig sjuksköterska.

Under välkomstsamtalet tar vi bland annat upp hur du vill ha din omsorg, övriga önskemål och praktiska frågor om verksamheten.

Kontaktperson

Du som flyttar in på Strandgården får en ordinarie och en vice kontaktperson i personalgruppen. Kontaktpersonerna har ett särskilt ansvar för dig, ditt boende och omsorgsbehov.

Du som anhörig är viktig!

Du som anhörig får vara delaktig om din närstående önskar det och om du vill det. Du välkomnas att engagera dig i verksamheten. Du kan vara en viktig tillgång för din närstående.

Värdigt liv och välbefinnande

Det finns en nationell värdegrund i socialtjänstlagen. Den innebär att äldre människor ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Ett värdigt liv innefattar:

 • rätt till privat och kroppslig integritet
 • självbestämmande
 • delaktighet
 • insatser av god kvalitet
 • gott bemötande av den äldre och dennes närstående

Välbefinnande innebär att den äldre känner trygghet och meningsfullhet. Detta är en subjektiv upplevelse och kan betyda olika saker för oss alla till exempel att få ha sin tro, kontakt med barnen eller att ha fasta rutiner.

Struktur 24 och Genomförandeplan

Struktur 24 beskriver vad du som hyresgäst ska få för hjälp och stöd och hur den ska utföras över hela dygnet. Struktur 24 ska vara påbörjad samma dag som du flyttar in. Detta är viktigt för att dina behov, även på natten, ska tillgodoses samma dag som du flyttar in. Din kontaktperson är ansvarig för att det upprättas en Struktur 24 och den ska följas upp var 4:e vecka eller tidigare om ditt behov av omsorg förändras.

Genomförandeplanen ska vara upprättad inom 3 veckor från din inflytt. En levnadsberättelse kan vara ett komplement till genomförandeplanen. Genomförandeplanen ska följas upp vad 6:e månad eller oftare om det behövs.

Aktiviteter

På Strandgården anordnas aktiviteter av olika slag för att främja gemenskapen i vardagen. Aktiviteterna varierar och anpassas till hyresgästernas intressen och förmåga.

Exempel på aktiviteter:

 • ordspråkslek
 • gemensamma fikastunder
 • högläsning
 • gudstjänst
 • promenader
 • taktil massage
 • sångstunder
 • minnesträning, exempelvis bingo

Vi firar högtider och anordnar ibland underhållning. Som anhörig är du välkommen att delta i aktiviteter och underhållning. Vi samarbetar bland annat med kommunens anhörigkonsulent, Orust handräckning och Svenska kyrkan.

Kost och måltider

Frukost lagas i köket på varje enhet, middag och kvällsmat lagas i Strandgårdens kök. Önskar du, så serveras det kaffe på förmiddag och eftermiddag varje dag. Senare på kvällen serveras det även nyponsoppa, kaffe och te med smörgås.

Anhöriga och andra besökande har möjlighet att beställa mat när de besöker Strandgården.

Personal

På Strandgården arbetar kunnig och erfaren personal och service och omsorg finns att tillgå dygnet runt. Alla enheter har sin egen personalgrupp men hjälps åt mellan de olika enheterna när det behövs.

Vid behov finns det möjlighet till regelbunden kontakt med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Fotvårdare kommer regelbundet till Strandgården.

Kvalitet

Det behövs konkreta metoder och verktyg i omsorgsarbetet för att vi ska kunna ha en hög kvalitet i verksamheten.

Kvalitetsregister

På Strandgården arbetar vi med de nationella riktlinjerna för Senior alert och BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom) för att kunna förebygga, trycksår, fall, undernäring och lindra symptom vid demenssjukdom.

Systematiskt kvalitetssäkringsarbete

Vi arbetar med personcentrerad vård och omsorg vilket innebär att vi identifierar och följer kontinuerligt upp varje hyresgästs behov för att stöd och hjälp ska ges på rätt sätt.

Vi har en samordningsansvarig undersköterska på varje enhet som ansvarar för att allt vård- och omsorgsarbete är kvalitetssäkrat genom systematiskt uppföljningsarbete samt leder och fördelar dagens arbete.

Team-möten

För att kunna tillgodose dina behov på bästa sätt har vi team-möten. På dessa möten deltar:

 • omvårdnadspersonal
 • sjuksköterska
 • arbetsterapeut
 • fysioterapeut
 • enhetschef

Uppföljning och utveckling

Vi följer upp och försöker utveckla verksamheten bland annat genom de brukarundersökningar som görs med jämna mellanrum. Vi arbetar hela tiden med förbättringar i verksamheten och det är genom att få synpunkter från dig som hyresgäst och dina anhöriga samt personalens erfarenheter som vi tillsammans kan utveckla verksamheten.