Ansvarsfördelning kommun och region

Det övergripande ansvaret för sjukvård har Västra Götalandsregionen.

Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för personer som oavsett ålder och diagnos inte kan uppsöka vårdcentral för att få hjälp.

Ansvarsfördelning

Kommunen ansvarar för sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan regionen ansvarar för läkare och övriga kompetenser. Kommunen och regionen har ett tätt samarbete utefter dina individuella behov.

Ansvaret omfattar:

  • psykiskt funktionsnedsatta personer gällande insatser av stödjande och omvårdande karaktär
  • särskilda boendeformer
  • korttidsboende enligt socialtjänstlagen SoL
  • bostäder med särskild service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS
  • dagverksamheter enligt hälso- och sjukvårdslagen HSL
  • hemsjukvård
  • habilitering, rehabilitering och hjälpmedel inklusive inkontinenshjälpmedel

Kommunen har en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.