Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för att du som är inskriven i kommunens primärvård får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet.

I medicinskt ansvarig sjuksköterskas uppdrag ingår att:

 • kvalitetsgranska hälso- och sjukvården i kommunen genom kvalitetsuppföljningar, nationella mätningar och medverkan i nationella kvalitetsregister
 • utreda vårdskador och risk för vårdskador
 • anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en patient har utsatts för risk för allvarlig vårdskada eller har drabbats av en allvarlig vårdskada, Lex Maria

MAS är också patientnämndens kontaktperson och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR.

Patientnämnden

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter på vården. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre.

Kontakta i första hand den verksamhet i kommunen där du har fått vård eller behandling. De har en skyldighet att ta emot och bemöta dina synpunkter eller klagomål.

Patientförsäkring och skadeanmälan

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal primärvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård på, till exempel, särskilt boende.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av:

 • undersökning
 • vård och behandling
 • oriktiga diagnoser
 • fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning
 • smittämnen som överförs i samband med vården
 • olycksfall som inträffar i samband med vården
 • oriktig hantering av läkemedel

I skadeanmälan är det viktigt att du uppger följande:

 • vilken skada du drabbats av
 • orsaken till skadan
 • av vilken anledning du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan
 • för vad du kräver ersättning samt vilket belopp du vill ha i ersättning

Du gör din anmälan till Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Skadeanmälan kan ske via telefon, webbsida eller post.
Telefon kontorstid 031-63 80 00. Jourtelefon 020-59 00 00.
Webbsida: www.lansforsakringar.se/foretag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Adress: Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, 404 84 Göteborg