Missbruk och beroende

Har du missbruksproblem eller är anhörig till en person med missbruk eller beroende har du rätt till stöd från kommunen.

Du kan kontakta mottagningsgruppen eller stöd- och behandlingsgruppen för att få hjälp med att komma till rätt form av stödinsats. Du får då kontakt med en socialsekreterare som är inriktad på missbruksproblematik.

Vid ansökan gör socialsekreteraren en utredning för att se vilka behov du har och vilka hjälpinsatser som kan vara aktuella.

Vi erbjuder råd, stöd och behandling för vuxna, från 18 år, med missbruksproblem. Det finns även möjlighet till viss rådgivning och stöd utan registrering genom ett begränsat antal samtalstillfällen.

Stöd och behandling

Beroende på missbrukets omfattning och karaktär finns olika behandlingsalternativ, såväl inom öppenvård som inom dygnet-runt-vård.

  • All vård och behandling börjar med en utredning enligt socialtjänstlagen, SoL.
  • Utredningstiden är cirka 1-3 månader och innehåller bland annat en kartläggning av missbruket och av din egen motivation.
  • Syftet är att hitta rätt behandlingsalternativ för att komma till rätta med missbruket.

Återfallsprevention

Manualbaserat återfallsprogram om 10 träffar. Programmet fokuserar på att stötta dig med missbruk- och beroendeproblematik att ändra ditt beteende och hitta nya positiva handlingsmönster. Metoden lämpar sig både i grupp och enskilt. Behandlingen är väl beprövad och bygger på Kognitiv Beteende Terapi (KBT).

Motivational Enhancement Therapy, MET

En manualbaserad behandling som syftar till att uppmuntra och utveckla motivation till förändring av alkoholkonsumtion hos personer med alkoholberoende. En anhörig uppmanas att delta i ett återkopplande samtal med behandlare och den enskilde.

Motivationssamtal

MI-modell (Motiverande samtal), med fokus på missbruk, beroende och livsstil. Motivationssamtalen syftar till att aktivera och stötta dina egna tankar och idéer om det aktuella beteendet så att du får stöd i att genomföra och upprätthålla en förändring av beteendet.

Dialektisk beteendeterapi, DBT

En kognitiv, beteendeinriktad behandling som betonar balansen mellan acceptans och förändring. Att acceptera nuet och det som inte kan förändras, samtidigt som en arbetar för förändring där det är möjligt och kan förstå skillnaden däremellan.

Rådgivning och anhörigstöd

Rådgivningssamtal till skol- och omsorgspersonal, arbetsgivare med flera. Anhöriga till personer med missbruk eller beroende kan vid behov erbjudas en serie samtal (individuellt eller i grupp) samt få tips och information om frivilligorganisationers anhörigverksamhet.

Behandlare

Öppenvårdsbehandling med stöd av en vuxenbehandlare som erbjuder individuellt utformat stöd och behandling samt övrigt psykosocialt stöd utifrån behov.

Drogtester

I perioder kan det upplevas som ett stöd om det finns en viss yttre kontroll av drogfriheten. Beroendegruppen erbjuder därför vid behov möjlighet till drogtester och nykterhetskontroller. Nykterhetskontroller genomförs med hjälp av alkometer eller Smartphone och drogtester lämnas till Uddevalla sjukhus eller till Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL.