Familjehem

Att vara familjehem är att ta hand om ett barn som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar. Familjehem är det som tidigare kallades för fosterhem.

Ett barn håller en person i handen.

Barn som placeras i familjehem är mellan 0 och 18 år.

Att vara familjehem

Din/er uppgift som familjehem är att ta hand om barnet, men också att hålla kontakt med familj och andra viktiga personer runt barnet och samarbeta med skola och socialtjänst. Längden på placeringen är alltid svårt att uppskatta på förhand då det alltid är en bedömning om barnets bästa som avgör när en hemflytt kan ske utifrån hur situationen i hemmet har utvecklats.

Anledningarna till att barn och ungdomar behöver komma hemifrån varierar. Det kan handla om att barnen far illa för att föräldrarna försummar dem på grund av till exempel sjukdom, missbruk, bristande föräldraförmåga eller bråk och våld i familjen. Det kan också vara så att barnet eller tonåringen har egna svårigheter.

Vem kan bli familjehem?

Alla familjer är välkomna att söka sig till att bli familjehem. Du som lever ensam, eller ni som lever som partners, och har en trygg och stabil livssituation med god hälsa. Eftersom alla barn och ungdomar är unika individer ser behovet olika ut från fall till fall. För att behovet ska kunna mötas behövs det olika slags familjekonstellationer som familjehem. Släktingar till barnet eller någon annan som finns i barnets nätverk och känner barnet kan också bli familjehem.

Familjekonstellationer kan se olika ut och du/ni kan ha olika nationalitet/kultur. Du/ni ska framförallt ha viljan och engagemanget att ta emot ett barn i er familj och låta hen bli en naturlig del av din/er vardag, med allt vad det innebär gällande skola, fritid och andra nödvändiga kontakter. God förmåga till samarbete med socialtjänst och biologiska föräldrar är en förutsättning för att kunna ta emot uppdrag, då ett tredelat föräldraskap är grunden för en lyckad placering. Ett krav är att barnet ska kunna ha ett eget rum i hemmet för att säkerställa barnets integritet. Som familjehem ansvarar du/ni för barnets vardagliga trygghet, omsorg och behov.

Vi ger uppdrag till familjehem både på Orust, närliggande kommuner och i särskilda fall längre bort.

Gör vårt test och se om du har det som krävs för att bli familjehemsförälder, se länk nedan.

Så blir du familjehem

För att vara familjehem behövs ingen särskild utbildning, det viktiga är att ni har förutsättningar för att ta hand om ett barn. Barnets behov ser olika ut och därför behövs också olika slags familjehem.

Innan en familj blir ett familjehem görs en utredning av familjen. För att skapa bästa förutsättningar för barnet är det viktigt att varje familj är noga utredd och matchas till det specifika barnet. En utredning innebär att socialtjänsten gör hembesök och intervjuer med familjen, tar referenser och gör kontroller i Polisens belastnings- och misstankeregister, socialregister, Transportstyrelsen, Försäkringskassan samt Kronofogden.

Stöd, handledning och utbildning

När du blir familjehem och har ett barn placerat hos dig, får du regelbunden handledning och stöd av erfaren personal. Vi har både enskild handledning med er som familjehem samt grupphandledning, där vi träffas flera familjehem. Du och din familj ska aldrig behöva känna er ensamma om ni har funderingar eller svårigheter. Vi erbjuder även möjlighet till utbildning, exempelvis ”Ett hem att växa i” och andra utbildningar efter önskemål.

När du har ett barn placerat får du handledning och stöd av den familjehemssekreterare som har varit med under er utredningsprocess att bli familjehem och som även känner till barnets bakgrund. Denna handledning erbjuder vi alltid, oftast tät kontakt i början av placeringen och sedan glesare. Detta är utöver grupphandledningen.

Uppföljningar

Barnet har sin egen barnsekreterare som träffar barnet enskilt men också tillsammans med dig/er familjehemsföräldrar. Barnsekreteraren följer regelbundet upp barnets utveckling och försäkrar sig om att barnet har det bra. Barnsekreteraren känner barnets biologiska föräldrar och nätverk och är den som planerar kontakten mellan barnet och föräldrarna.

Familjehemssekreteraren och barnsekreteraren samarbetar och träffar även barnet och familjehemmet tillsammans vid gemensamma möten i familjehemmet.

Avtal och ersättning

När ett barn flyttar in i ett familjehem skrivs ett avtal mellan familjehemmet och socialtjänsten. Avtalet innehåller uppgifter om rättigheter, skyldigheter och ekonomisk ersättning.

Den ekonomiska ersättningen varierar från barn till barn. Den är bland annat beroende av barnets ålder och den arbetsinsats som uppdraget kräver. Ersättningen är uppdelad i två delar:

  • En omkostnadsersättning som ska täcka merkostnader som mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter, fickpengar och del i bostad.
  • Ett arvode är ersättning för den insats som uppdraget kräver. Arvodesdelen beskattas. I särskilda fall kan du behöva vara hemma med barnet under en begränsad tid och då kan du få ersättning för förlorad inkomst, alternativt förhöjt arvode under en begränsad tid.

Vi följer SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) riktlinjer för ersättning.

Ansökan

Fyll i intresseanmälan i nedanstående länk och välj Orust kommun som den kommun som tar emot er ansökan. Du kan även ringa kommunens kontaktcenter, som kopplar dig vidare till familjehemssekreterare. Där kan du få information direkt från erfarna handläggare.