Vårdnad, boende, umgänge

Hos Familjerätten kan du få information, rådgivning och stöd i frågor som rör separation, vårdnad, boende och umgänge.

En nallebjörn sitter på en bänk.

Familjerätten för Stenungsund och Orust kommuner har ett gemensamt kontor i kommunhuset i Stenungsund.

Vårdnad

Vårdnaden för barn kan vara enskild eller gemensam. Om en förälder har enskild vårdnad har den föräldern ensam beslutanderätt i frågor som rör barnet. Har föräldrarna gemensam vårdnad ska föräldrarna tillsammans fatta juridiska beslut om barnet.

Vårdnadshavare ansvarar för ett barns personliga förhållanden, till exempel skolgång, sjukvård, var barnet ska vara folkbokfört och ansökan om pass. Vårdnadshavare ska se till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran. Den eller de som är vårdnadshavare ska ta hänsyn till barnets vilja utifrån barnets ålder och mognad.

Om föräldrarna är ogifta när barnet föds får modern automatiskt enskild vårdnad om barnet. Anmälan om gemensam vårdnad kan göras i samband med faderskaps/föräldraskapsbekräftelsen eller vid senare tillfälle, direkt till Skatteverket eller genom avtal vid familjerätten.

Om föräldrar är gifta när barnet föds får föräldrarna automatiskt gemensam vårdnad om barnet.

Föräldrar kan ändra vårdnaden genom avtal om de är överens om att göra det och familjerätten bedömer att ändringen är till barnets bästa.

Boende

Barn vars föräldrar inte bor tillsammans kan bo lika mycket hos båda föräldrarna (växelvis) eller mest hos den ena föräldern och ha umgänge med den andra föräldern.

Gemensam vårdnad behöver inte innebära att barnet bor växelvis hos föräldrarna.

Den som är boendeförälder ska hålla den andra föräldern informerad om barnet för att främja ett gott och regelbundet umgänge.

Umgänge

Barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar efter en separation eller skilsmässa. Det är barnets rättighet som är utgångspunkten, inte föräldrars rättigheter.

Föräldrar har ett gemensamt ansvar för att tillgodose barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med.

Om resekostnaderna i samband med umgänget är betydande kan föräldrarna få hjälp med att upprätta ett avtal om fördelning av kostnaderna.

Samarbetssamtal

Ibland kan det vara svårt för föräldrar att komma överens om vårdnaden, hur barnet ska bo eller hur umgänget med den andra föräldern ska vara. Då kan samarbetssamtal hos familjerätten vara ett sätt att komma fram till en lösning tillsammans.

Syftet med samarbetssamtalen är att hjälpa föräldrar att komma överens om barnets förhållanden. Om föräldrarna vill så kan samarbetssamtalen leda till juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Samarbetssamtal kan ske på två olika sätt:

  1. Föräldrar kan på eget initiativ kontakta familjerätten i den kommun barnet är folkbokfört för samarbetssamtal. Frivilliga samarbetssamtal dokumenteras inte.
  2. Domstol kan i samband med familjerättslig tvist besluta om samarbetssamtal. Efter att samtalen avslutats redovisar familjerätten resultatet av samtalen till tingsrätten.

Avtal

Föräldrar som är överens om en eller flera frågor gällande vårdnad, boende och umgänge efter en separation kan upprätta ett juridiskt avtal. Avtalet ska godkännas av socialnämnden i barnets hemkommun.

Avtalet ska gynna barnet. Det godkänns efter prövning av familjerättssocionom som gör en kontroll mot socialregistret och vid behov polisregistret. Att avtalet är juridiskt bindande innebär att vid ansökan från en förälder kan tingsrätten bestämma om verkställighet av innehållet i avtalet.

Informationssamtal

Den förälder som vill stämma den andre föräldern kring vårdnad, boende eller umgänge måste genomgå ett informationssamtal vid familjerätten. Båda föräldrar erbjuds tid för informationssamtal och de sker gemensamt eller enskilt.

Syftet med informationssamtalet är att informera föräldrar om:

  • möjligheten till lösningar i samförstånd
  • vilket stöd samhälle och socialtjänst kan erbjuda särlevande familjer
  • hur en domstolsprocess går till
  • hur föräldrakonflikt och domstolsprocess påverkar barn

Utredning

Om föräldrar inte kan komma överens eller om den ena föräldern stämmer den andra inför domstol, kan domstolen begära en utredning från familjerätten. Utredningen ska ta reda på vad som är bäst för barnet och komma med ett förslag om hur barnet ska ha det till domstolen.

Några viktiga saker att känna till

  • Barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men ingen skyldighet att välja mellan föräldrar
  • Det som en förälder berättar eller på annat sätt delger utredaren, har även den andra föräldern rätt att ta del av
  • Utredningen kan när som helst begäras vilande vid domstolen om föräldrarna vill försöka enas genom samarbetssamtal
  • Utredningen kan när som helst avbrytas om föräldrarna kommer överens

Barnets försörjning - underhållsstöd

Försäkringskassan lämnar information om underhållsstöd och utjämningsbidrag. Föräldrarna är också välkomna att diskutera detta i samverkansavtal.

Namnbyte

Ansökan om namnbyte görs hos Skatteverket. Vid oenighet mellan föräldrarna kan den ena föräldern begära att tingsrätten avgör frågan. Tingsrätten begär då yttrande från familjerätten i barnets hemkommun.