Översiktsplan 2040

Vi håller på att ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen, som tidigare har varit ute på samråd.

Översiktsplan 2040 ska nu ut på granskning 10 april-30 juni 2024. Granskningsförslaget som presenteras på denna sida, är förändrat efter de inkomna synpunkter i samrådsskedet, som har ansetts relevanta.

En översiktsplan är vägledande för hur mark och vatten i kommunen ska användas och visar kommunens vilja när det gäller den övergripande utvecklingen. I översiktsplanen ska det finnas mål och strategier för hur kommunens befintliga värden ska värnas och hur framtidens utmaningar ska mötas.

En översiktsplan ska kunna förstås och användas av många olika aktörer, både av professionella användare som andra myndigheter och av privatpersoner. Kommunens ställningstaganden ska tydligt framgå av planen för att öka förståelsen för kommunens bedömningar när beslut ska fattas.

Processen för att ta fram en ny översiktsplan regleras i plan- och bygglagen. Att du som invånare är delaktig och ger synpunkter är en viktig del i processen och det finns flera tillfällen där du har möjlighet att lämna din synpunkter.

Film

Status

Tidig dialog

I det första steget i processen för att ta fram en ny översiktsplan, tidig dialog, hade alla möjlighet att bidra med tankar och idéer om Orust kommun idag och i framtiden. Den tidiga dialogen pågick under hösten 2021. Den har presenterats för våra politiker och ligger till grund för det fortsatta arbetet med en ny översiktsplan.

Samråd

Samrådet pågick från den 13 februari till den 12 maj 2023. Där hölls öppna samrådsmöten och allmänheten har haft möjlighet att yttra sig. Därefter har förslaget justerats utifrån de synpunkter som kommit in och som bedömts relevanta. Synpunkterna har sammanfattas i en samrådsredogörelse som finns tillgänglig för allmänheten från och med granskningen.

Handlingar

Handlingarna finns längre ned på sidan under "Relaterad information".

Den fortsatta processen

Granskning

Från 10 april till 30 juni inbjuds alla intresserade att ta del av och ha synpunkter på det nya förslaget. Det är då sista möjligheten att påverka Översiktsplanen. Det finns inga planerade granskningsmöten, men vid behov ställer kommunens tjänstepersoner naturligtvis upp på enskilda förfrågningar. Därefter kommer det att förberedas en antagandehandling och antagande beräknas ske under hösten/tidig vinter 2024.

Skicka in synpunkterna digitalt: kommun@orust.se

Antagande

Sista steget i processen är antagande som är ett politiskt beslut i kommunfullmäktige. Beroende på vilka synpunkter som ingår under granskningsförfarandet kan förslaget justeras ytterligare.