Logotyp

Driva enskild barnomsorg

Enskild barnomsorg kan bedrivas i olika driftsformer som till exempel kooperativ, ideell förening, ekonomisk förening, enskild firma eller aktiebolag.

Barnomsorg med enskild huvudman

Enskild barnomsorg inkluderar fristående förskola, pedagogisk omsorg med enskild huvudman och enskilda fritidshem som inte anordnas på en skolenhet.

Bidrag till enskild huvudman

Bidrag till verksamheter inom barnomsorgen med enskild huvudman beräknas på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till barnomsorg med kommunal huvudman och ingår i kommunens budget. Enskild huvudman kan ansöka om tilläggsbelopp för särskilt stöd.

Enskild huvudmans ansvar

Enskild huvudman har ansvar för att organisera och fördela resurser utifrån lokala förutsättningar samt att bedriva, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att den genomförs i enlighet med kvalitetskrav i Skollagen, läroplanerna, samt andra författningar och regelverk. I verksamheten ska den kunskap och utbildning finnas, som behövs för att bedriva verksamheten.

Verksamheten med enskild barnomsorg ska bedrivas i enlighet med Orust kommuns Regler för barnomsorg, ha en egen barnomsorgskö och placering av barn om inte någon annan överenskommelse görs.

Tillsyn av verksamhet

Enligt Skollagen är kommunen tillsynsmyndighet för fristående förskolor och fritidshem som kommunen har godkänt samt för pedagogisk omsorg som kommunen har beviljat bidrag till. I Orust kommun har vi tillsynsansvar för Orust Montessoriförskola i Henån, Orust Waldorfförskola i Slussen och Förskolan Svanen i Varekil.

Tillsynen är en självständig granskning som har syftet att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller regelverket. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som behövs för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta till fel som granskningen visar.

För att genomföra tillsyn har kommunen rätt till tillträde till de lokaler som används i verksamheten. Verksamhet som är under tillsyn är skyldig att lämna upplysningar, handlingar och annat material som behövs för tillsynen till kommunen. Om det inte sker får kommunen förelägga att uppfylla uppgiftsskyldigheten. Kommunen ska inom ramen för tillsynen lämna råd och vägledning.

Tillsynens genomförande

Verksamheten ska årligen lämna nedanstående handlingar till kommunen.

 • Årsbokslut och verksamhetsberättelse, senast den 30 juni.
 • Budget och verksamhetsplan inför kommande budgetår, senast den 31 december.

Vartannat år begär kommunen in dokumentation från förskolan och genomför ett tillsynsbesök i verksamheten.

Ansökan om att bedriva enskild barnomsorg

Ansökan om att bedriva enskild barnomsorg ställs till kommunen, som bedömer om den enskilde har förutsättningar att följa nationella mål, krav och riktlinjer i Skollagen, läroplanerna och andra regelverk.

Ansökan ska innehålla

 • Namn på bolag, förening eller organisation samt huvudman för verksamheten.
 • Aktuellt bolags- eller annat organisationsbevis med uppgifter om organisationsnummer, firmaadress, firmatecknare, bolagsordning och F-skattebevis
 • Budget- och verksamhetsplan för den tidpunkt verksamheten ska starta till årets slut samt det följande kalenderåret.
 • Namn och kontaktuppgifter till kontaktperson.
 • Pedagogisk inriktning och kvalitet ur både ett barn- och föräldraperspektiv samt hur verksamheten svarar upp mot de krav som ställs i författningar och andra regelverk.
 • Beskrivning av verksamhetens organisation, ledning och kompetens samt plan för kompetensutveckling av ledning och personal.
 • Beskrivning av den föreslagna lokalen och utemiljön där barnen ska vistas. I ansökan ska bifogas byggnadslov och intyg om att Räddningstjänsten gjort en inspektion som innefattar säkerhet vid brand. Om lokalfrågan inte är löst vid ansökningstillfället, kan ansökan godkännas under förutsättning att ansökan kompletteras när lokalerna är bestämda.
 • Uppgift om tecknade försäkringar för barn (en eventuell komplettering av kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring), personal, lokaler och vårdnadshavare som eventuellt utför arbete i verksamheten.
 • Datum när verksamhet beräknas starta.

Förändring av verksamhet eller om verksamheten upphör

Om verksamheten inte startar som planerat, ska huvudmannen anmäla det till kommunen. Godkännandet gäller om uppstart sker inom den tid som anges i beslutet.

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, krävs ny ansökan och nytt godkännande om verksamheten.

Huvudmannen redovisar i sina stadgar formerna för reglering av tillgångar och skulder vid en eventuell avveckling. Kommunen informeras i god tid om en avveckling av verksamheten planeras.