Logotyp

Verksamhetsråd

Verksamhetsråd är en av de mötesplatser som finns för samråd mellan skola eller förskola, barn, elev och vårdnadshavare.

Verksamhetsrådet är ett samrådsorgan som kan ge skolledningen underlag för beslut, Det är en mötesplats för samråd mellan skolan och förskolan, barnen, eleverna och vårdnadshavare.

Verksamhetsråd för samråd

Frågor som behandlas är de som är viktiga för förskolans och skolans verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna. Det innebär att arbetsledningen vid förskolan och skolan, så långt det är möjligt, bör informera och samråda med verksamhetsråden innan beslut fattas i frågor som är av större principiell vikt.

Inom verksamhetsråden ska det också finnas möjlighet för dig som elev eller vårdnadshavare att kunna ta upp frågor.

Verksamhetsråden kan även vara remissinstans för

  • planen för samverkan med vårdnadshavare
  • den lokala arbetsplanen
  • skolans och förskolans kvalitetsredovisning

Verksamhetsrådens indelning och sammansättning

Varje verksamhetsråd organiserar sig på så ändamålsenligt sätt som möjligt. I verksamhetsråden ska följande personer ingå:

  • 1 rektor eller förskolechef per verksamhet
  • 1 personal per verksamhet
  • Representanter för elevrådet
  • Representanter för vårdnadshavarna

Representanterna för vårdnadshavarna ska vara fler än antal elever och personal.

Arbetsform

Dagordningen görs i samråd med verksamhetsrådets ordförande, rektor eller förskolechef och elevrådsrepresentant.

Verksamhetsråden har möten minst två gånger per termin.

Politikens möte med verksamhetsråden

Utskottet för lärandes presidium och sektorchef träffar en gång per läsår representanter från alla verksamhetsråd i ett centralt verksamhetsråd. De politiker som ingår i utskottet för lärandes presidium och som deltar i centrala verksamhetsrådsmöten är utskottets ordförande och vice ordförande. Syftet med politikens möten med verksamhetsråden är att det ska finnas möjlighet att ge allmän och övergripande information och ha en dialog mellan politiker och föräldrarepresentanter.

Det är utskottet för lärandes ordförande som har rollen som ordförande vid det centrala verksamhetsrådsmötet. Möte hålls i mitten av vårterminen.