Modersmål, hemspråk

Ansökan om modersmålsundervisning görs hos rektor på ditt barns skola.

Har ditt barn grundläggande kunskaper i ett annat språk än svenska? Talas det språket i ert hem? Då kan ditt barn ha rätt till modersmålsundervisning i det språket.

Undervisning i ett modersmål ges om det finns minst fem elever i kommunen med detta modersmål som önskar modersmålsundervisning och om kommunen kan få tag på lämplig lärare. För de nationella minoritetsspråken gäller inte begränsningen 5 elever. De nationella minoritetsspråken är finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Det samma gäller adoptivbarn, om de har grundläggande kunskaper i det språk som talades i landet de kommer från. För adoptivbarn gäller inte kravet att språket ska talas i hemmet.

Undervisningen i modersmål kan ligga på elevens val, på håltimme eller efter skolans slut. Ibland får eleven skjuts till och från en annan skola.

Du ansöker om modersmålsundervisning

  • Du som är vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning för ditt barn hos rektor på skolan
  • Rektor beslutar om undervisning

Svenska som andra språk

Elever med annat modersmål än svenska följer kursplanen för svenska som andraspråk. Eleven kan läsa svenska som andraspråk eller svenska, inte både och. Betygen är likvärdiga.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Modersmål

  • Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande inom olika områden.
  • Målet med undervisningen i ämnet modersmål är att utveckla kunskaper i och om sitt modersmål.
  • Kommunen anordnar modersmålsundervisning om det finns minst 5 elever med samma språk och om det går att få tag på lärare.

Att ha tillgång till två språk är en stor fördel och gör att barnet har bättre möjlighet att lära sig ännu fler språk. Modersmålsundervisningen hjälper även barnet att utveckla sin svenska. Den stöder också inlärningen i andra skolämnen.

Undervisningen i modersmål ska hjälpa barnet att utveckla sitt språk, lära sig mer om den egna kulturen och underlätta elevens utveckling till att bli tvåspråkig med dubbel kulturell identitet. Elevens självkänsla ska stärkas.

Undervisningen i modersmål är ett ämne med egen kursplan. Betyg ges vid samma tillfällen som för övriga ämnen. Rapport från Skolverket visar att elever som läser modersmål får högre betyg i alla skolans ämnen, utom de praktiska, än elever med svenska bakgrund (321:2008).